foto: Město Lanškroun

LANŠKROUN – V pondělí 4. května byla zahájena dlouho očekávaná výstavba nové polikliniky.  Jakékoli stavební práce a úpravy v centru města jsou organizačně náročné, ale za 2,5 roku bude obyvatelům města odměnou tolik potřebná nová poliklinika. Současně se symbolickým poklepáním základního kamene bylo staveniště předáno zástupcům realizační firmy VW Wachal a.s., Kroměříž, která s nejnižší cenovou nabídkou 121 438 755, 83 Kč vyhrála výběrové řízení.

 Samotná výstavba bude probíhat ve dvou etapách po dobu 30 měsíců.

  • etapa: 14 měsíců – květen 2020 – červen 2021
  • Zprovoznění I. etapy (včetně stěhování) potrvá 2 měsíce – červenec až srpen 2021
  • etapa: 14 měsíců – září 2021 – říjen 2022

„Pro naši firmu bude výstavba náročná na koordinaci vzhledem k úzké součinnosti se zástupci města Lanškrouna a doktorů užívajících prostory polikliniky, jelikož výstavba proběhne ve dvou etapách za plného provozu ordinací. Nejdříve zbouráme, zrealizujeme a následně investor uvede do provozu první polovinu polikliniky. Po jejím zprovoznění proběhnou obdobným postupem práce a činnosti na druhé polovině polikliniky. Abychom co nejméně omezovali provoz fungujících ordinací, jsme připraveni provádět počáteční hlučné a prašné práce pokud možno mimo ordinační hodiny, případně o víkendech. Vzhledem k zvýšené hlučnosti, prašnosti a otřesům na počátku výstavby u bourání a zakládání nové budovy, žádáme o shovívavost doktory, jejich pacienty, dotčené sousedy i obyvatele města Lanškroun. Věříme, že při dobré spolupráci všech zainteresovaných účastníků výstavby proběhne výstavba v plánovaných termínech a vysoké kvalitě ke spokojenosti obyvatel města Lanškrouna a přilehlých obcí,“ za stavební firmu VW WACHAL, říká Ondřej Wachal, provozně-ekonomický ředitel.

Již v polovině dubna začaly probíhat související práce s přípravou stanoviště na parkovišti ve dvoře. Došlo také na první stěhování lékařů do provizorních ordinací. Neurolog MUDr. Břečka ordinuje v ulici Dobrovského 233, MUDr. Křibský – ORL v domě s pečovatelskou službou v ulici 28. října 20 a MUDr. Reslerovou najdete v ulici B. Němcové 125.

Před samotným zahájením stavebních pracích musí být odpojena a přepojena vnitřní instalace tak, aby demolice první části (1. etapa) neomezila druhou část budovy (2. etapa).  Rozhodující a nejnáročnější činností hned v začátku, ve vztahu k provozu zbývající nebourané části budovy, bude demolice části stávající budovy (jedná se o dvě boční křídla, schodiště zůstane zachováno).  Se stavební firmou je odsouhlaseno, že před zahájením demolice budou důsledně zajištěny dveře a veškeré otvory mezi demolovanou a ponechanou částí budovy a bude připraveno skrápění.  Bourací práce budou prováděny s maximální opatrností a šetrností tak, aby neměly negativní dopady na provoz zdravotnických zařízení. Hlučnější práce, které se nedají zcela vyloučit, budou prováděny pokud možno mimo ordinační hodiny, tzn. v odpoledních hodinách a o sobotách. Kontrolní dny budou pravidelně probíhat 1x za 14 dnů.

Místostarosta Oldřich Strnad doplňuje: „Předpokládáme, že jakmile to situace s pandemií umožní, uskutečníme původně zamýšlené setkání budoucích uživatelů nové polikliniky s realizačním týmem k dořešení dalších záležitostí. Do té doby budeme provádět komunikaci ve věcech výstavby telefonicky nebo elektronickou poštou. V nové poliklinice bude mít svou ordinaci: chirurgie, plicní, ORL, rentgen a ultrazvuk, laboratoř biochemie, také stanoviště Sanity, gynekologie, logopedie a kanceláře VZP. Můžeme říci, že budova ze ¾ obsazená.“

Od 4. května také dochází k přechodné úpravě provozu po dobu výstavby. Jedná se o ulice Dobrovského, Hradební, Strážní a Sv. Čecha. Provozu polikliniky se to dotýká zejména v tom, že ulice Hradební i Strážní budou intenzivně využívány pro stavební činnost. Ulice Hradební bude v prostoru polikliniky uzavřena a ulice Strážní bude u polikliniky obousměrná.

 „Věřím, že stavební práce půjdou podle harmonogramu a nová poliklinika začne na podzim roku 2022 sloužit pacientům i lékařům. Základní myšlenkou tohoto projektu je vybudování moderního zdravotnického zařízení, které v Lanškrouně již několik let chybí. Období přestavby bude náročné jak pro lékaře i pro pacienty, proto prosíme o přiměřenou míru tolerance a shovívavosti,“ uzavírá starosta města Radim Vetchý.