140318_Z KOMINA SE KOURI
ilustrační foto

PARDUBICKÝ KRAJ – V posledních týdnech se citelně ochladilo, noční teploty i v nížinách klesly k 5o C a většina obyvatel rodinných domů i víkendových chalup zprovoznila svá topení. Jak ale vypadají naše kamna, kotle a komíny po létě? Nepotřebují zkontrolovat? Jak často by se vlastně měly čistit?

Statistika

Během loňské topné sezóny, tedy od října 2015 do dubna 2016, došlo v Pardubickém kraji k 23 požárům způsobených komíny. Připomeňme ty, u kterých plameny způsobily vysoké škody. Například požár ze 7. ledna 2016, kdy hasiči  v 11.12 hodin vyjížděli do Rohoznice. Tady špatné komínové těleso způsobilo požár celého rodinného domu. Škoda byla tehdy vyčíslena na 500 tisíc korun.

Dne 22. ledna 2016 v 01.59 hodin vyjížděly jednotky hasičů do Horního Bradla, kde došlo ke vznícení sazí v komíně. Následně se plameny rozšířily na střechu rodinného domu a dvě přilehlé stodoly. Škoda byla vyčíslena na 1 milion korun. Uchráněn majetek ve výši 1 milion korun.

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně, špatné spáry v komíně a nedostatečná vzdálenost hořlavých konstrukcí a materiálů od pláště komínového tělesa.

Nevyčištěný komín může za většinu požárů komínových těles a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech.

Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo. Nejčastější příčinou byla špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění. Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav.

Jak často kontrolovat a čistit komín

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Nové nařízení vlády umožňuje občanům, aby si čištění provedli sami. Čištění spalinové cesty se provádí odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě. Minimálně jednou do roka by měl komín prohlédnout kominík.

Kontrolu, čištění a příp. revizi spalinové cesty by měla provádět odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení konstrukčního provedení spalinové cesty včetně připojení spotřebiče paliv, posouzení provozuschopnosti komína, posouzení přístupu ke komínu, posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty a zajištění požární bezpečnosti stavby.

Legislativa

Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tak je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.

K novinkám patří povinnost oprávněné osoby vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků, musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru dle typu zjištěného nedostatku.

Oprávněné osobě neplnící své zákonné povinnosti může být uložena pokuta hasičským záchranným sborem kraje až do výše 50 000 Kč. Provozovatelům spalinové cesty, která vykazuje hrubé nedostatky, může být uložena pokuta do 10 000 Kč (u fyzických osob) a do 100 000 Kč (u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob).

por. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

Komentář