140318_Z KOMINA SE KOURI
ilustrační foto

PARDUBICKÝ KRAJ – Dnem 31. prosince 2015 bylo zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru) zrušeno Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou od 1. ledna 2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně. „Z důvodu složitého legislativního procesu zákona nebyla doposud nová vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty vydána (v současné době je návrh vyhlášky projednáván na úrovni komisí Legislativní rady vlády). Vzhledem k tomu, že prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb., ještě nevyšla, zveřejnilo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru doporučení, jak do jejího vydání při čištění, kontrolách a revizích spalinových cest postupovat – Stanovisko odboru prevence MV GŘ HZS ČR č. 30/2016,“ upřesňuje kpt. Bc. Miloslav Vašák z oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požárů HZS Pardubického kraje.

(Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce)

Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom písemný záznam.

Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici* komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce,“ doplňuje kpt. Bc. Miloslav Vašák.

Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.

Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně
a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.

U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.

Do zákona o požární ochraně se v této souvislosti dostala z nařízení vlády také povinná kontrola komínů a sankce nejen vůči občanům, ale i vůči kominíkům, pokud svojí práci neodvedou dobře.

Nejdůležitější změny

Mezi nejdůležitější změny můžeme zařadit povinnost oprávněné osoby (kominíka), předat objednateli služby neprodleně do 10 pracovních dnů, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizi spalinové cesty.

Vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a písemné zprávy o revizi spalinové cesty stanoví Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty č. 34/2016 Sb.

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

Oprávněné osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem, nepředá písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 50 000 Kč.

Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 100 000 Kč.

Pokud provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem fyzická osoba, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 25 000 Kč.

por. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

*) Poznámka: Kdyby někdo nevěděl, co je to půdice. Vybírací otvor slouží k vybírání sazí a popílku z komínových průduchů. Zřizuje se v nejnižším bodě komína. Nejmenší rozměry vybíracího otvoru úzkých a středních průduchů musí být 120 x 250 mm, rozměry průlezných průduchů 450 x 600 mm. Jsou umístěny 30 až 100 cm nad nehořlavou podlahou. Dvojitá plechová dvířka jsou označena druhem paliva. Vybírací otvory dle norem ČSN nesmějí ústit do obytných místností, sálů, učeben, skladů s hořlavými látkami apod.

Půdice je nejnižší místo komínového průduchu. Musí být nejméně 30 cm a nejvíce 100 cm nad podlahou. Pro snadnou manipulaci a čištění je výhodné, je-li čistící otvor otočen vůči připojení kouřovodu o 90°.