ČESKÁ TŘEBOVÁ – V tomto týdnu bylo město Česká Třebová obeznámeno společností EUROVIA CS, která je zhotovitelem investice Ředitelství silnic a dálnic ČR na průtahu I/14, že kvůli klimatickým podmínkám a zvýšenému rozsahu sanací se předpokládá prodloužení prací na úseku 3. etapy, která je spojená s objížďkou po ulici Slovanská, o dva týdny do 29. září 2019. Níže přikládáme odůvodnění společnosti EUROVIA CS, a.s.
Projektová dokumentace stavby určila rozsah a způsob sanací silnice. Tyto sanace, vzhledem k typu podloží (jílovitá zemina), bylo nutné provést do hloubky 100 cm (projektová dokumentace předpokládala do hloubky 50 cm) v úseku před křižovatkou s ul. Bří Hubálků. V tomto úseku se nachází mnoho sítí podzemních vedení, a proto zemní práce musí být prováděny se zvýšenou opatrností, a tedy i výrazně pomaleji. Současně se zvýšil rozsah sanací podkladní vrstvy v celém realizovaném úseku a během vlastní výstavby došlo také k nepředpokládaným opravám kanalizačních šachet, výměně nefunkčních vodovodních uzávěrů, rušení šachet vodovodu – prováděla Vodárenská společnost Česká Třebová. Dále nebyly úplně dokončeny úklidové práce po výstavbě VO před naším nástupem. V posledních dnech nám problémy působí také klimatické podmínky, kdy jeden den deště zastaví práce na další dva dny, než vyschnou podkladní vrstvy, aby bylo možné provést statickou zatěžovací zkoušku a na základě jejího výsledku pokládat další konstrukční vrstvy. Ve snaze dodržet celkový termín stavby, již probíhají stavební práce na pokládce obrub u Korada na posledním úseku.