ČESKÁ TŘEBOVÁ – Národní dům byl dějištěm veřejného projednání modernizace železničního uzlu. Zástupci Správy železniční dopravní cesty, tedy investora stavby, v úvodu představili celý projekt. Pro obyvatele města je jeho nejpalčivějším bodem otázka protihlukových stěn. Ty byly veřejností v podstatě odmítnuty. Někteří příchozí se ale k problematice postavili konstruktivně. “Navrhujeme i další řešení, což jsou například absorbéry, a další opatření, která pohltí kompletně hluk, tak aby vlastně jsme docílili i nějaké výše přijatelné těch protihlukových stěn maximálně v horizontu jeden a půl, dvou metrů,” přednesl obyvatel města Tomáš Hruška. “V místech, kde je potřeba, aby protihluková stěna byla vyšší právě z důvodu morfologie terénu nebo celkového toho kolejiště, tak má prostě pět metrů, a to z toho důvodu, že nejsme schopni dodržet hlukové limity s nižší protihlukovou stěnou,” vysvětlil systémový specialista SŽDC Milan Bussinow.

Podle zástupců investora stavby jsou hlukové limity legislativně stanoveny na 70 dB ve dne a 65 dB v noci. Na základě měření, které bylo provedeno v rámci hlukové studie na 10 místech České Třebové, se hodnoty ve dne pohybují pod limitem a v noci zhruba o 6 dB normu překračují. Obyvatelé města Správu železniční dopravní cesty vyzvali, aby přednesla více variant řešení protihlukových opatření. “Myslím si, že v podstatě obyvatelé by měli dostat korektní data, která by mohli porovnat, to znamená, aby bylo rozpracováno více studií, tak aby mohli komparativně porovnat jednu od druhé, její přínosy, klady a nevýhody,” řekl obyvatel města Tomáš Hruška. “Ta dnes prezentovaná hluková studie je výsledkem nějaké dlouhodobé geneze, ale samozřejmě to nebrání tomu se nad tím v dalších stupních zamýšlet, protože se mění jak technická řešení, tak se možná změní třeba i limity požadované,” zareagoval systémový specialista SŽDC Milan Bussinow.

Zda se někdy v budoucnu limity změní, je pro tuto chvíli ve hvězdách. Jisté je však to, že celý projekt se bude nadále vyvíjet. Jeho odprezentovaná verze měla být jakýmsi úvodním vhledem do situace. “Já musím říct, že město stojí jednoznačně na straně našich občanů, proto jsme svolali to dnešní jednání. Svolali jsme ho před tím než začne ten proces vůbec projednávání této stavby oficiálně,” uvedl starosta města Jaroslav Zedník.

Připomínky dotčených obyvatel budou použity jako podklad v územním řízení. “Bych opravdu chtěl poprosit všechny občany, kteří mají k tomu co říct, tak ať k tomu ty svoje věci řeknou, my je zpracujeme a budeme opravdu hájit zájmy našeho města, našich občanů,” ubezpečil starosta Zedník.

Námitky obyvatel budou součástí zápisu z jednání. Ti, kteří se ho nemohli zúčastnit, mohou své výhrady sdělit pracovníkům odboru rozvoje města a investic. Totéž platí o doporučeních. Například Břetislav Zeman navrhl, aby byla každá kolej odhlučněna zvlášť. “Je pro mě i otázka, na kterou bych v rámci studie rád slyšel odpověď, jestli ona alternativní odstínění toho kolejiště prostě by byla efektivní nebo ne,” zajímalo obyvatele města Břetislava Zemana. “Problém je v tom, že ona jsou teoreticky vhodná k použití v úplně jiné situaci, a to u jednokolejných tratí nejlépe, protože mají s sebou celou řadu dalších technických vlastně následků,” odvětil na návrh systémový specialista SŽDC Milan Bussinow.

V návalu vášní nad protihlukovými stěnami, které mají být vybudovány v podstatě podél celého kolejiště na území města, by neměly zapadnout další informace. V rámci modernizace, jež je naplánována na období let 2020-2025, se počítá se zrušením podchodu v ulici Slovanská. Ten bude nahrazen lávkou. Rekonstrukce se dotkne také železničního svršku a spodku, mostů či zabezpečovacích zařízení.

Komentář