foto: HZS Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ – Hasiči Pardubického kraje provádějí pravidelně kontroly velkých obchodních center a domů. V loňském roce hasiči v Pardubickém kraji zkontrolovali 29 obchodních řetězců.

Osmdesát procent kontrol byly kontroly se zjištěnými závadami. Nejčastější závady byly zarovnané únikové cesty naskladněným zbožím a nefunkční požárně bezpečnostní zařízení,“ upřesňuje plk. Mgr. Miloslav Vašák, vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru HZS Pardubického kraje.

V loňském roce jsme uložili jednomu nejmenovanému obchodnímu řetězci v Pardubicích pokutu ve výši 150 tisíc korun za výše zmíněné nedostatky (viz foto – zarovnané únikové cesty).

Změnou zákona o požární ochraně hasiči nově schvalují dokumentaci zdolávání požáru – provádíme ve spolupráci s výjezdovými hasiči kontroly, zda souhlasí a odpovídá dokumentace skutečnému stavu. Výjezdoví hasiči tak zase na druhou stranu získají znalost daného objektu a zjistí místa, kde by mohla být komplikace v případě požáru. Týká se to hlavně dispozičně složitějších objektů,“ doplňuje plk. Mgr. Miloslav Vašák.

V letošním roce budou hasiči v Pardubickém kraji opět kontrolovat objekty, ve kterých v loňském roce byly zjištěny závažné nedostatky. Hasičský záchranný sbor kraje může uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun právnické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší předpisy o požární ochraně (například pokud obchodní řetězec nevytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, neudržuje volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům). Právnické osobě, která opětovně poruší povinnost, za kterou ji byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do výše dvojnásobku (což je jeden milion korun).

Vzhledem k události, která se stala například v ruském Kemerovu, budou hasiči vůči obchodním řetězcům, kde již byly zjištěny nedostatky, naprosto nekompromisní.

Z důvodu nárůstu nežádoucích jevů ohrožujících bezpečnost osob, zdraví nebo majetek oslovilo generální ředitelství HZS ČR v březnu 2017 desítky obchodních řetězců provozující své aktivity v České republice s výzvou:

„…jsme si vědomi toho, že vynakládáte nemalé finanční prostředky na zabezpečení požární ochrany a jsme přesvědčeni, že otázky požární bezpečnosti Vám nejsou lhostejné. Přijměte proto, prosím, naše doporučení zvýšit pozornost při zabezpečování požární ochrany v provozovaných obchodních jednotkách včetně jejich vnějších částí, jako jsou rampy a přilehlé plochy. Doporučujeme prověřit plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. V případě, že se jedná o činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, zaměřit se na obsah dokumentace požární ochrany, tj. zda řeší skutečný stav a navržená opatření jsou dostatečná a v praxi realizovatelná, např. požární evakuační plán, požární řády. V neposlední řadě doporučujeme prověřit znalosti personálu při zajišťování požární ochrany, popř. upravit rozsah a způsob provádění školení a ověřování znalostí. Uvedená opatření pomohou účinně předejít požárům, při kterých může dojít ke značným finančním škodám nebo ke zranění či usmrcení osob…“ uvedl v dopise obchodním centrům generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí

Komentář