LANŠKROUN – Bez jakýchkoli redakčních zásahů zveřejňujeme žádost zástupců zdravotnické veřejnosti, se kterou se obrátili na členy zastupitelstva města Lanškroun.

Žádost o revokaci usnesení zastupitelstva Města Lanškroun ze dne 15.11.2018
č. 132/ZM/2018/, kterým byl zamítnut návrh na zřízení Pracovní skupiny pro výstavbu nové budovy polikliniky.

My, níže podepsaní zástupci zdravotnické veřejnosti v Lanškrouně

– s politováním konstatujeme, že vedení města odmítá brát zřetel na námitky zdravotníků k neúměrně vysoké ceně, omezenému prostoru, složitosti prací a vysokému riziku nuceného omezení či přerušení práce zainteresovaných zdravotnických subjektů při plánované přestavbě současné polikliniky a to i v náhradních prostorách

– nesouhlasíme s odmítnutím návrhu na zpracování studie stavby nové polikliniky v centru města ( na území bývalé autolakovny) zastupitelstvem a to proto, že se koupí tohoto prostoru městem nově nabízí možnost stavby levnější, s větší kapacitou a dalším možným rozvojem pro vzrůstající požadavky na ambulantní zdravotnickou péči a v neposlední řadě bez omezení provozu ve stávající budově

– žádáme, aby město v co nejrychlejším čase zajistilo vypracování studie na novou stavbu městské polikliniky v centru města tak, aby byla v nejdůležitějších parametrech porovnatelná s původním návrhem přestavby. Žádáme, aby byl tento návrh a jeho srovnání se stávajícím plánem představen zdravotnické veřejnosti a občanům města tak, aby se k němu mohli vyjádřit dříve, než bude započato s demoličními pracemi ve stávající budově.

V Lanškrouně, dne 3.12.2018

Zástupci zdravotnické veřejnosti

Dále zpřístupňujeme následné vyjádření rady města.

Nerespektování dohod ohrožuje modernizaci zdravotnictví ve městě

Část lékařů požaduje po městě Lanškroun přehodnocení projektu městské polikliniky na stávajícím místě. Jde přitom o stejné lékaře, kteří s projektem souhlasili a na základě jejichž požadavků projekt vznikal. Tuto změnu postoje vedení města vnímá jako nedodržení dohod a v případě zdržení začátku stavby bude po lékařích požadovat vyšší finanční spoluúčast na provozování budoucí polikliniky i na zajištění nejnutnějších oprav ve stávající budově, kde by bylo zachování provozu ve stávajícím stavu po delší dobu rizikové.

Projekt městské polikliniky vnímalo vedení města jako společný projekt města a lékařů, kteří se podíleli na jeho vnitřním uspořádání. Proto lékařům nabídlo velmi vstřícné podmínky, které se ani zdaleka neblíží tržnímu nájmu v takto atraktivní lokalitě centra města. Realizace dalších projektů a studií s sebou ponese další významné náklady. V případě zdržení začátku stavby budou nutné také dílčí opravy ve stávající budově polikliniky, které ponese nejen město, ale také současní nájemníci – zdravotnické firmy podnikající v budově polikliniky. Politickou odpovědnost pak musí být připraveni převzít také zastupitelé, kteří boří projekt, který měl jasnou podporu v minulém zastupitelstvu, a který má většinovou podporu i v nově zvoleném zastupitelstvu. Nerespektování demokratického hlasování a politikaření, které bude mít za následek nejen zvýšené finanční náklady, ale především prodloužení stavu zcela nevyhovujícího prostředí pro zdravotní péči, si budou muset obhájit před veřejností dotyční zastupitelé sami.

Modernizaci městské polikliniky připravuje vedení města od roku 2015. Modernizace má spočívat v postupném odbourání stávající budovy a na stejném místě vybudování nové budovy. K navrženému řešení byla společností LT Projekt vypracovaná studie, která je od 2.5.2016 veřejně přístupná na internetových stránkách města.

Na základě konkrétních požadavků lékařů byl vypracován projekt, který zcela odpovídá studii představené lékařům i široké veřejnosti před více než dvěma lety. Nejsložitější jednání probíhala s památkáři, kteří po zapracování svých požadavků odsouhlasili podobu budovy, a bylo vydáno stavební povolení, které nabude platnosti během několika dní.

S volební kampaní přišlo zpochybňování projektu, kdy Demokratické fórum vedené Jindřichem Markem začalo prosazovat „projekt“ na místě bývalého autodružstva. Přestože jeho zástupci používali vyjádření jako „chytřejší a levnější projekt,“ tak z pozdějších diskuzí vyplynulo, že autorem návrhu není architekt, projektant ani stavař, že navrhovaná budova neodpovídá územnímu plánu a nesplňuje ani základní zákonné normy. Pochopitelně tak dalo i nově zvolené zastupitelstvo zelenou projektu modernizace polikliniky na stávajícím místě. Projektu, který odpovídá všem předchozím dohodám. Projektu, který je po všech předchozích neúspěšných projektech poliklinik nejdál a v řádu několika měsíců by mohlo dojít k zahájení jeho realizace.

S žádostí o opětovné projednání a vypracování nové studie na místě bývalého autodružstva přišla nyní i část lékařů v čele s Vladimírou Reslerovou, Vladimírem Cvrčkem a Zbyňkem Černým. A to přesto, že tito, i všichni ostatní lékaři v minulosti vyjádřili souhlas s modernizací polikliniky na stávajícím místě a aktivně předkládali projektantům požadavky na zařízení svých ordinací. Opakuje se tak situace, která nastala po volbách v roce 2014, kdy lékaři zablokovali projekt polikliniky v lokalitě bývalé tržnice.

Rada města Lanškroun

K problematice zaujali stanovisko také zástupci opozičních hnutí.

Vedení města Lanškroun vydalo stanovisko, ve kterém varuje před ohrožením modernizace lékařství v Lanškrouně. Za viníky označuje některé opoziční zastupitele i samotné lékaře.

Po volbách se v Lanškrouně opět rozvířilo téma poliklinika. Nově zvolení zastupitelé Demokratického fóra společně s opozičními kolegy vyvolali na toto téma mimořádné jednání zastupitelstva, na kterém předložili svůj návrh na umístění poliklinik, hned naproti místu, než na kterém chce polikliniku stavět současné vedení města. Po několika hodinové diskuzi však koaliční zastupitelé návrh na zpracování alternativní studie a porovnání obou variant odmítli. Namísto toho přijali usnesení, ve kterém radě města uložili nadále pokračovat ve stávající projektu. S tím se však nechtěla smířit část lékařů kteří, sepsali dopis, ve kterém město znovu žádají porovnání a zhodnocení obou nabízených variant výstavby. Nyní rada města vydala své stanovisko, které zveřejnila na městských webových stránkách. Lékařům, kteří se se současným projektem zcela neztotožnili v něm vyčísluje dodatečné náklady a varuje před zvednutím nájmu, a to v situaci, kdy lékaři ještě žádnou smlouvu s městem nepodepsali.

„Tento přístup města naprosto nechápu. Nedovedu si představit, že bych se jako starostka takto pokusila tak říkajíc přimáčknout doktory ke zdi a riskovala tak, že z města odejdou. To by mohlo ohrozit i dostupnost zdravotní péče v Lanškrouně. Za mého vedení jsme se snažili přáním a podnětům lékařů naslouchat a vycházet jim maximálně vstříc,“ uvádí bývalá starosta Lanškrouna za ODS Stanislava Švarcová.

Jindřich Marek (Demokratické fórum) dodává: „Svalovat část viny za zpoždění projektu či jeho vyšší cenu na Demokratické fórum je pouze politická hra a pokus vedení města, jak se zbavit části zodpovědnosti vůči občanům. Pokud současný projekt dle slov rady města podporuje většina zastupitelů města nevím, jak by mohli pouze dva zastupitelé Demokratického fóra někomu něco bořit. Současný postup vedení je pouze zbytečné mrhání časem. Město by se mělo konečně jasně vyjádřit. Buď zpracování alternativního studie zadat a to včetně jejího porovnání s tou stávající nebo tento postup rozhodně zamítnout a pokračovat v současném projektu. Ale především by mělo konat. Jediné, co totiž dochází je čas a trpělivost občanů.”

Zdeňka Koutníka (Společně pro Lanškroun) toto vyjádření zaskočilo: „Takové vyjádření rady města mne velmi překvapilo. Vnímám to spíše jako prostředek, jak zastřít některé jiné skutečnosti, které ještě nevyplavaly na povrch. V opačném případě mi přijde zcela absurdní, aby město při celorepublikovém nedostatku lékařů, těm místním de facto veřejně vyhrožovalo. Navíc to vše za stavu, kdy dosud nepodepsali žádnou novou nájemní smlouvu.“

Z podkladů jednotlivých volebních uskupení zpracovala
Jana Frühaufová, Demokratické fórum Lanškroun, 20.12.2018

Komentář